Skip to main content

Subjekt údajů dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů, jakož i všech údajů shromážděných během výběrového řízení, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Zpracovává je společnost Gonvarri Material Handling AS s poštovní adresou Østensjøveien 27, 0661 Oslo a e-mailem info@gonvarri-mh.com jako správce údajů pro zpracování.

Jak se údaje zpracovávají?

Následující zpracování, o němž je subjekt údajů informován, bude provedeno na základě osobních údajů, které poskytl:

Newsletter Sign-up

Odběr newsletteru Gonvarri Material Handling, pravidelného e-mailu s informacemi o produktech Gonvarri Material Handling pro účely e-marketingu.

International Enquiries

Poptávkový formulář pro kontaktování společnosti za účelem získání informací o produktech Gonvarri Material Handling pro účely e-marketingu.

Jaké údaje se shromažďují?

Aby bylo možné provést výše uvedené zpracování, je nutné pro každého zaměstnance shromáždit následující informace:

Newsletter Sign-up

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mailová adresa

Contact Forms

 • Jméno
 • Příjmení
 • Město
 • Země
 • Název společnosti
 • E-mail
 • Tel. číslo
 • Požadavek

Jaký je právní základ?

Pro tato zpracování údajů je právním základem a podkladem souhlas získaný od subjektu údajů s přijetím tohoto oznámení na webových stránkách GMH.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Newsletter Sign-up

Informace budou začleněny do databáze CRM a budou uchovávány, dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá.

Contact Forms

Informace budou začleněny do databáze CRM a budou uchovávány po dobu až 6 let od data přijetí nebo dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá.

Komu budou vaše údaje zasílány?

Subjekt údajů je informován, že jeho údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud to není zákonná povinnost.

Jaká jsou vaše práva?

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, jakož i právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo případně požadovat jejich výmaz, pokud již údaje nejsou mimo jiné nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.

Za určitých okolností může subjekt údajů požádat o omezení zpracování svých údajů a v takovém případě je budeme uchovávat pouze pro účely uplatnění nebo obhajoby nároků.

Za určitých okolností a z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace může subjekt údajů vznést námitku proti zpracování svých údajů. Společnost GHM a/nebo její přidružené společnosti přestanou údaje zpracovávat, s výjimkou závažných oprávněných důvodů nebo uplatnění či obhajoby případných nároků.

Pro uplatnění těchto práv a pro jakékoli další vysvětlení může zúčastněná strana napsat na výše uvedenou poštovní adresu nebo na následující e-mailovou adresu,

Privacy.Rights@gonvarri.com, podle postupu popsaného na adrese https://www.gonvarri.com/en/privacy-management/